TREBINJE
 TREBINJE 2 noćenja, 4 dana

Trebinje je grad u koji ćete se zaljubiti na prvi pogled, mnogi kažu da je to jedno od najčarobnijih mjesta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Grad mediteranskog ugođaja, sa bogatom gastronomskom ponudom, izuzetnim istorijskim, kulturnim i verskim nasleđem neće vas ostaviti ravnodušnim. Blizina mora je nešto što ovaj grad čini posebnim, u svakom slučaju, Trebinje je mjesto gde ćete se uvijek vraćati.

TREBINJE

TERMIN PUTOVANJA: 16.06. - 19.06.2022.

(autobuski prevoz i 2 noćenja sa doručkom)

 

Program putovanja:

1.  dan – NIŠ - 16. jun – Polazak iz Niša oko 23h, sa parking kod Tehničkih fakulteta (tačno vreme i mesto polaska ustanoviće se pre dva dana pre polaska). Noćna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

2. dan – VIŠEGRAD –TREBINJE - 17. jun - U ranim jutranjim satima dolazak u Višegrad. Pauza za kafu i obilazak Andrićgrada. Nastavak putovanja ka Trebinju – najlepšem hercegovačkom gradu. Odlazak do Hercegovačke Gračanice u kojoj je sahranjen jedan od najvećih srpskih pesnika Jovan Dučić – crkva se nalazi na uzvišenju iznad Trebinja na mestu koje je Dučić odabrao za svoju večnu kuću. Obilazak manastira u z stručno tumačenje freskoslikarstva. Sledi fakultativni odlazak do manastira Tvrdoš koji je imao značajnu ulogu u životu SvetogVasilija Ostroškog i Tvrdoškog – priča o manastiru, o dve episkopske stolice, o nadaleko poznatim vinima. Nakon obilaska smeštaj u hotel i slobodno vreme a zatim odlazak u pešačko razgledanje grada: Platani, Stari grad, Anđelkina kapija… Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan – TREBINJE – DUBROVNIK – TREBINJE– HERCEGOVAČKA KUĆA - 18. Jun - Doručak (švedsk isto). Fakultativni izlet do Dubrovnika – jednog od najznačajnijih gradova na Jadranu. Povest Dubrovačke republike vidljiva je na svakom mestu unutar zidina – obilazak Starog grada – Onofrijeva česma, Stradun, Crkva Svetog Vlaha, kazalište Marina Držića, Srpska pravoslavna crkva Blagoveštenja. Slobodno vreme za individualne aktivnosti u gradu ili odlazak do gradske plaže. Povratak u Trebinje oko 16h. Uveč emogućnost fakultativnog odlaska na večeru u Hercegovačku kuću–hercegovačka teletina ispod sača uz muziku učiniće ovaj dan savršenim. Noćenje.

4. DAN – TREBINJE – MOSTAR - 19. JUN- Doručak (švedski sto). Nakon doručka fakultativni izlet do Mostara – grada koji je ime dobio po svojim mostovima iz doba Osmanlija a jedan, najznačajniji most nalazi se pod zaštitom UNESCO. Odlazak do spomenika Aleksi Šantiću, priča o čuvenim skakačima, šetnja uz Neretvu. Slobodno vreme do 14.30h kada je predviđen polazak zaTrebinje. Okupljanje grupe i polazak za Srbiju. Vožnja sa usputnim zadržvanjima radi carinskih formalnosti. Dolazak u noćnim satima. Kraj programa.

 

CENA ARANŽMANA 84 EUR PO OSOBI

 

U CENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:

U CENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:

NAPOMENA: UKOLIKO SE UPLATE IZLETI ZA DUBROVNIK I MOSTAR IZLET DO MANASTIRA TVRDOŠ SE NE NAPLAĆUJE!

NAČIN PLAĆANJA:

Covid-19 protokol *** Uz voucher agencije biće omogućeno jeftinije testiranje u laboratorijama sa kojima sarađujemo***

Uslovi ulaska u Hrvatsku: https://www.mfa.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/hrvatska

!          OPŠTE NAPOMENE I INFORMACIJE O PUTOVANJU:

Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. ostavljanje vrednih stvari u autobusu nije preporučljivo, jer prevoznik ne odgovara za iste! u slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti.  Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).Ne čeka se na granici obrada papira za povraćaj PDV-a.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.Preporučuje se putnicima, državljanima Srbije, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji, www.europa.rs ili u ambasadi, odnosno konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. 

Covid-19 protokol:

Ovaj program putovanja sačinjen je na osnovu uslova koji su na snazi u trenutku objavljivanja, što znači da, usled okolnosti koje su uzrokovane epidemijom ili pandemijom Covid -19, ili iz drugih objektivnih razloga ,može doći do promena, na koje organizator putovanja ne može uticati, a koje se tiču raspoloživosti smeštajnih kapaciteta,načina usluživanja obroka, odsustva pojedinih sadržaja u hotelu, važećih pravila za pojedine vrste prevoza, pravila za prelazak granica,radnog vremena objekata i lokaliteta i sl. što molimo da imate u vidu.

U slučaju navedenog, organizator putovanja zadržava pravo promene smeštajnog kapaciteta na licu mesta, u okviru uslova predvidjenih Zakonom. Imajući u vidu specifičnost novonastale situacije usled pandemije Covid-19, obaveza je putnika da se precizno upozna sa zdravstvenim i svim drugim propisanim uslovima,koji su važeći u periodu realizacije putovanja, kako u RS tako i u tranzitnim i odredišnim destinacijama, te date uslove striktno poštuje, kao i da sledi propisana pravila ponašanja i uputstva nadležnih u svim segmentima putovanja.

Organizator putovanja nema bilo kakvih ingerencija niti mogućnosti da predviđena pravila i uslove menja, niti da svoje putnike amnestira od eventualnih posledica kršenja obvezujućih normi.

Obaveza je putnika da poseduju u toku putovanja masku i rukavice. S obzirom na novonastalu situaciju, procedure na graničnim prelazima kao i na mogućnost nastupanja nepredvidjenih situacije,i u toku putovanja, organizator putovanja ne može garantovati predviđenu satnicu dolaska na destinaciju i povratka, te iz istih razloga zadržava pravo promene rute putovanja(granični prelaz ili pak zemlja tranzita može biti promenjen, kao i pravo promene redosleda odvijanja pojedinih sadržaja iz programa putovanja.

U zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.

Aranžman je rađen na na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika  i  usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja  ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska i moguće je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Clock travel licenca OTP 234/2021 kategorija A .Clock Travel osiguran je Polisom osiguranja za slučaj insolventnosti i odgovornosti za slučaj štete nanete putniku broj 470000050072 osiguravača Triglav Osiguranje, koja važi od 07.12.2021. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Clock Travel koji su sastavno deo prijave putovanja. Program broj 1, od 09.05.2022.