autobuski prevoz

3 noćenja

Hotel 3*

08.11.- 12.11.2023.

 

OHRID U NOVEMBRU
OHRID, 5 dana autobusom 

Ohrid je grad - spomenik grandioznih arheoloških otkrića, ranohrišćanskih bazilika i mnogobrojnih pravoslavnih crkava (prema legendi više od 360 crkava). Zajedno sa Ohridskim jezerom uvršćen je u kulturnu baštinu UNESCO-a. Od mnogobrojnih kulturno istorijskih spomenika izdvajaju se: crkva Svete Sofije iz XI veka koja je najznačajniji srednjovekovni spomenik u Makedoniji, crkva Svetog Klimenta iz XIII veka u kojoj počivaju mošti Svetog Klimenta i manastir Sveti Naum iz X veka. Ohrid je nadaleko poznat i po svojoj gradskoj arhitekturi iz XIX veka .

OHRID NOVEMBAR

TERMIN PUTOVANJA: 08.11 - 12.11.2023.

(autobuski prevoz i 3 noćenja sa doručkom u hotelu sa 3*)

 

Program putovanja:

1. dan 08.11.2023. - Polazak iz Niša oko ponoći sa dogovorenog mesta. Noćna vožnja kroz Srbiju i Severnu Makedoniju sa usputnim zadrzavanjima radi odmora i prijema putnika.

2. dan. 09.11.2023.  - Dolazak u Ohrid u prepodnevnim satima. Po dolasku u Ohrid krećemo u šetnju Starom čaršijom. Upoznajemo se sa dugom istorijom na obali Ohridskog jezera. Nastavljamo ragledanje i obilazimo crkve Sv.Sofije, Sv. Bogorodica i Sv. Kaneo, antičko pozorište, Samuilova tvrdjava. Po završetku obilaska odlazimo da se smestimo u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili odlazak na fakultativno krstarenje jezerom. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan 10.11.2023. - Doručak. Nakon doručka, slobodno vreme ili fakultativni izlet Sveti Naum i Biljanini izvori. Posmatraćemo ušće Crnog Drima u Ohridsko jezero. Osluškivaćemo otkucaje srca iz kovčega Svetog Nauma. Divićemo se legendama o Vili Jezerki i Biljaninim suzama. Pazarićemo najlepše suvenire ukrašene ohridskim biserima. Napravićemo pauzu za kafu ili ručak u restranu u neposrednoj blizini Biljaninih izvora. Povratak u Ohrid. Moguć zajednički odlazak u neki od tradicionalnih restorana sa domaćom muzikom. Noćenje.

4. dan 11.11.2023. - Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak do Drača. Najveći i najznačajniji lučki grad Albanije. Po dolasku krećemo u šetnju gradom na obali Jadranskog mora. Obilazimo ostatke Rimskog amfiteatra, Fatihovu dzamiju, zidine nekadašnjeg vizantijskog grada, kao i Venecijanske kule iz 14.veka. slobodno vreme za ručak gde predlažemo tradicionalnu kuhinju, ali i morske sprecijalitete. Povratak u Ohrid. Noćenje.

5. dan 12.11.2023. - Doručak. Pakujemo stvari i napuštamo sobe. Polazak za Skoplje. Razgledanje grada i kraće vreme u centru grada. Mogućnost da prošetate starom čaršijom i uživate u makedonskoj gastronomiji. Polazak za Niš. Vožnja kroz Severnu Makedoniju i Srbiju. Dolazak u Niš u kasnim večernjim satima u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.

 

CENA ARANŽMANA: 99 EUR

ARANŽMAN OBUHVATA:

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

Popusti i doplate:

Cene fakultativnih izleta po osobi:

Način plaćanja:

NAPOMENE:

DOKUMENTA POTREBNA ZA PUTOVANJE :Važeći biometrijski pasoš najmanje 3 meseca posle putovanja , za maloletnu decu obavezan je pasoš i overena saglasnost roditelja koji ne putuje.

OPŠTE NAPOMENE I INFORMACIJE PUTOVANJA:

- napominjemo da je putovanje grupno  i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika I filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. dakle, za grupno putovanjepotrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

- mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu nije preporučljivo, jer prevoznik ne odgovara za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

- Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti.  Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnihcentara, prodavnica, restorana, muzeja i sličnih objekata ne rade.

- Potpisniku govora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

- Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

- Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

 

Program br.3, od 27.10.2023.

 

Aranžman je rađen na na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika  i  usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja  ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska i moguće je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.

 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizatora putovanja turističke agencije Clock travel licenca OTP 234/2021 kategorija Clock Travel osiguran je Bankarskom  garancijom broj 323LG34223390001 od 05.12.2022. godine, izdata od Eurobank Direktna A.D. Beograd, po Garanciji za dobro izvršenje posla zaključena 05.12.2022. godine. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja turističke agencije Clock Travel koji su sastavno deo prijave putovanja.