OPŠTE INFORMACIJE:

 • Osiguranje pružanja pomoći za vreme putovanja i boravka u inostranstvu – paket putne asistencije
 • Jednom polisom (Paket putne asistencije) obezbeđuje se osiguravajuće pokriće za 4 osnovna i 1 dopunski rizik.
 • Paketom putne asistencije osigurava se najveći broj realnih rizika usled kojih za vreme Vašeg boravka u inostranstvu, može nastati osigurani slučaj (šteta).
 • Mogu se osigurati lica individualno, porodično ili kao grupa za vreme putovanja i boravka u inostranstvu.
 • Usluge i naknada iz putnog zdravstvenog osiguranja pružaju se u celom svetu van teritorije Republike Srbije, za rezidente kao i nerezidente koji imaju prijavu boravka na teritoriji Republike.

Osiguranje možete kupiti u Nišu u Turističkoj agenciji Clock Travel u ulici Trg republike 6, a dodatne informacije možete dobiti na 018/305-435 ili 066005556.

OSIGURANI RIZICI:
 • Osnovni rizici:
  • Medicinska asistencija
  • Putna asistencija
  • Pravna asistencija
  • Osiguranje za slučaj uništenja ili krađe prtljaga
 • Dopunski rizici:
  • Osiguranje za slučaj odustanka od ugovora o putovanju (otkaz aranžmana)
Osnovni rizici - Medicinska asistencija:

Osigurani slučaj predstavlja iznenadnu bolest ili narušenje zdravstvenog stanja, kao i posledice nesrećnog slučaja za vreme osiguranikovog boravka u inostranstvu.

Osigurani slučaj uključuje:

 • Upućivanje na lekara;
 • Davanje osiguraniku svih neophodnih informacija vezanih za hitnu medicinsku asistenciju, kao što su imena, brojevi telefona i adrese lekara, stomatologa, bolnica, medicinskih centara, apoteka, ambulantnih stanica koje se nalaze u blizini osiguranikovog trenutnog boravka u inostranstvu.
 • Lekarski saveti – davanje saveta osiguraniku o koracima koje treba da preduzme, uz isključenje davanja dijagnoze.
 • Praćenje i obaveštavanje o zdravstvenom stanju osiguranika – praćenje zdravstvenog stanja osiguranika preko lekara ili lekarske ustanove u kojoj se osiguranik leči i redovno informiše osobe koju imenuje osiguranik a koja boravi u Republici Srbiji o njegovom zdravstvenom stanju.
 • Hitna dostava lekova – u slučaju da u mestu u inostranstvu u kom se osiguranik nalazi nije moguće nabaviti lek, koji je prema mišljenju ovlašćenog lekara osiguraniku neophodan i nužan, Centar za pomoć će organizovati slanje leka osiguraniku, ili će utvrditi, prepisati, nabaviti ili poslati odgovarajuću zamenu koja se moze naći lokalno. Troškove slanja i troškove leka snosi osiguravač.
 • Poseta bolesnom detetu – Ukoliko je osiguranik osoba mladja od 18 godina, a bez pratnje je roditelja i nalazi se u kritičnom stanju ili mora ostati u bolnici duže od tri dana, za jednog osiguranikovog roditelja ili staratelja, Centar za pomoć će organizovati, a Osiguravač nadoknaditi troškove povratne karte ekonomske klase za voz ili, ukoliko je osiguranik u kritičnom stanju, trošak avio karte ekonomske klase, kao i troškove za maksimalno deset dana boravka u inostranstvu (prenoćište sa doručkom).
 • Poseta bliske osobe – ukoliko se prema mišljenju lekara i aistenske kompanije, poseta bliske osobe smatra neophodnom, a osiguranik se nalazi u kritičnom stanju ili je njegovo zdravstveno stanje takvo da zahteva boravak u bolnici duži od 15 dana, Centar za pomoć će organizovati, a osiguravač nadoknaditi trošak povratne karte ekonomske klase za voz ili, u slučaju da se osiguranik nalazi u kritičnom stanju, trosak avio karte ekonomske klase, i smeštaj u hotelu (prenoćište sa doručkom) za maksimalno pet dana za posetu jedne imenovane bliske osobe.
 • Transport osiguranika do najbližeg lekara ili bolnice ambulantnim kolima hitne pomoći, taksijem ili nekim drugim prevoznim sredstvom, ukoliko je medicinski opravdano i dozvoljeno.
 • Transport i smeštaj osiguranika u specijalizovanu bolnicu ili bolnicu koja je pogodnija za lečenje ugroženog zdravstvenog stanja.
 • Repatrijacija, odnosno organizacija i pokriće dodatnih troškova medicinski neophodnog i prepisanog prevoza iz strane zemlje do osiguranikovog mesta prebivališta ili najbliže bolnice, u slučaju kada nije moguće osigurati odgovarajući medicinski tretman osiguranika izvan njegove zemlje prebivališta, ili kada bi to dovelo do ugrožavanja njegovog zdravlja. Osim toga, nadoknadiće se i dodatni troškovi za osobu koja će pratiti osiguranika na put, ako je to medicinski odredjeno ili službeno neophodno.
 • Repatrijacija posmrtnih ostataka, odnosno organizacija i pokriće troškova transporta osiguranikovih posmrtnih ostataka u zemlju prebivališta, ili dodatne troškove za sahranu u mestu smrti u inostranstvu, uz isključenje sahrane u zemlji prebivališta. Centar za pomoć će odmah, kada to zdravstveno stanje osiguranika dozvoli izvršiti repatrijaciju osiguranika u zemlju prebivališta. U slučaju repatrijacije posmrtnih ostataka , odrediće se , u smislu troškova, najracionalnije prevozno sredstvo.
 • Plaćanje troskova ambulantnog lečenja (vanbolničko lečenje),
 • Plaćanje troskova lekova i zavoja, prepisanih od strane ovlašćenog lekara,
 • Plaćanje troskova medicinskih pomagala i pomagala za hodanje samo ukoliko su neophodni deo tretmana (za saniranje povrede) za polomljene ekstremitete i povrede, prepisane od strane ovlašćenog lekara,
 • Plaćanje troskova dijagnoza X-zracima (rendgenom i ultrazvukom),
 • Plaćanje troskova bolničkog lečenje ( hospitalizacija) u ustanovi koja se u stranoj zemlji u opštem smislu smatra bolnicom, gde je osiguranik pod stalnim nadzorom lekara, koja ima dovoljan broj dijagnostičke i terapeutske opreme i o graničava medicinske usluge na naučno priznate metode, koje su klinički testirane u toj zemlji. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, koristi će se bolnica u mestu u kom je osiguranik odseo ili najbliža specijalistička bolnica, operacija i troškovi u vezi sa operacijom, stomatološki tretman, ali samo u slučaju akutne zubobolje (maksimalno za dva zuba) a maksimalno do definisanog iznosa.

Osnovni rizici - Putna asistencija:

 • Pre ili po odlasku u inostranstvo osiguravač, odnosno Centar za pomoć će obezbediti i sledeće usluge putne asistencije:
 • vizama i administrativnim formalnostima koje treba ispuniti za lica i vozila pre i za vreme puta,
 • obaveznom i preporučenom vakcinisanju,
 • higijenskim i medicinskim merama opreza shodno zemlji koju osiguranik namerava da poseti,
 • adresama stranih konzulata i turističkih informativnih centara u evropskoj uniji,
 • informacije o carinskim propisima i dažbinama,
 • klimi i odgovarajućoj odeći,
 • lokalnim državnim praznicima, vremenskim razlikama,
 • uslovima putovanja: načinu prevoza (avio, brodski, drumski), rutama.
 • Kada nakon nastanka osiguranog slučaja osiguranik nije u mogućnosti da se stara o svojoj deci mladjoj od 15 godina koja su bila na putu s njim, Centar za pomoć će organizovati i platiti a Osiguravač nadoknaditi troškove povratka dece koja su putovala sa osiguranikom, pod uslovom da putnu kartu koju deca poseduju nije moguce iskoristiti. U slučaju da je to neophodno, Centar za pomoć će obezbediti i platiti avio karte u ekonomskoj klasi za tu decu kao i za pratioca.
 • Osiguranjem u slučaju gubitka ili kradje stvari/prtljaga u smislu osnovnih rizika je pokrivena šteta nastala usled oštećenja, uništenja, razbojništva, gubitka ili krađe stvari/prtljaga na svim mestima boravka putnika (po napuštanju teritorije RS) kao i svim postojećim vrstama prevoza (kopneni, vodeni i vazdušni) u toku trajanja putovanja.
 • Ukoliko se ugovori, osiguranjem su pokriveni neophodni izdaci i troškovi osiguranika (smeštaj, kupovina neophodnih stvari, telefonski i drugi troškovi) koje je osiguranik imao usled kašnjenja planiranog leta više od 4 sata ili zbog gubitka povezanog leta, a usled kašnjenja leta. Osiguravač je u obavezi da snosi ove troškove do visine osigurane sume navedene u ugovoru o osiguranju.
 • U slučaju da za vreme putovanja van Republike Srbije dodje do gubitka ili kradje važnih putnih dokumenata kao sto su pasoš, viza, avio karta, Centar za pomoć će pružiti osiguraniku potrebne informacije i pomoći mu oko formalnosti koje treba da se obave kod odgovarajućh lokalnih vlasti kao i obezbediti usluge prevodilaca kako bi se dobila zamena izgubljenih ili ukradenih dokumenata.
 • Ukoliko iz opravdanog razloga postoji potreba, osiguranik može u bilo koje vreme u toku 24 časa, preko Centra za pomoć besplatno poslati ili primiti hitnu poruku koja je u vezi sa osiguranim slučajem.
 • U hitnim slučajevima, a pri postojanju poteškoća u sporazumevanju, Centar za pomoć će telefonski pružiti pomoć u prevoĎenju (sporazumevanju) i to sa engleskog, francuskog i nemačkog jezika na srpski jezik. U slučaju potrebe prevoĎenja dokumenata ili sporazumevanja sa predstavnicima vlasti države u kojoj se osiguranik nalazi, Centar za pomoć će obezbediti prevodioca, čije će usluge platiti Osiguranik iz sopstvenih sredstava.

Osnovni rizici - Pravna asistencija:

Centar za pomoć obezbedjuje sledeće usluge pravne asistencije u slučaju da je ovakvo pokriće ugovoreno na polisi:

 • Ukoliko je usled nesrećnog slučaja, nezgode, za vreme puta izvan zemlje prebivališta, osiguraniku neophodna pravna zaštita Centar za pomoć će osiguranika informisati o broju telefona i adresi advokata koji se nalazi u blizini osiguranikovog trenutnog boravka u inostranstvu uz isključenje bilo kakve odgovornosti za ishod postupka. Troškove advokatskog honorara snosi sam osiguranik.

Osnovni rizici - Predmet osiguranja su stvari/prtljag putnika koje služe iskljičivo za njihovu ličnu upotrebu:

Nakit, predmeti od vrednosti i novac osigurani su od oštećenja, uništenja, krađe i razbojništva samo dok su predati na čuvanje i smešteni u zaključanoj blagajni.

Ostale stvari za ličnu upotrebu putnika osigurane su od:

 • rizika razbojništva,
 • rizika gubitka stvari/prtljaga u toku prevoza (kopneni, vodeni i vazdušni) dok su predati prevozniku na čuvanje
 • rizika oštećanja ili uništenja za vreme dok su predate na čuvanje prevozniku, hotelu i sl. ili se nalaze u odgovarajućim prostorijama za smeštaj tih stvari (kao što su npr. prevozno sredstvo, soba za prenoćište i sl.),
 • rizika krađe, ako su prostorije u kojim su se stvari nalazile bile zaključane, a postoje tragovi obijanja, ili je postojao stalni čuvar (garderober i sl.).

Dopunski rizici - Osiguranja u slučaju odustajanja od turističkog aranžmana:

 • Ovim osiguranjem pokriva se finasijski gubitak koji pretrpi osiguranik u slučaju odustajanja od turističkog aranžmana.
 • Osigurani slučaj nastaje kada osiguranik odustane od putovanja zbog događaja koji nastane u periodu od zaključenja ugovora (plaćanja premije osiguranja) do početka putovanja, a u rokovima definisanim Uslovima osiguranja.
 • Osiguravač je, u skladu sa Uslovima osiguranja, u obavezi da isplati odgovarajuću naknadu za iznos celog ili dela aranžmana, ukoliko je isti uplaćen za članove uže porodice. Pod članovima uže porodice, u ovom smislu, smatraju se supružnik, deca, roditelji ili staratelji, braća i sestre, odnosno druga lica ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu sa osiguranikom.
 • U svim ostalim slučajevima, osiguravač je u obavezi da naknadu za otkaz aranžmana plati samo za lice koje nije u mogućnosti da otputuje iz razloga definisanih Uslovima osiguranja.
 • Događaj zbog koga je došlo do nastanka osiguranog slučaja (odustajanja od putovanja) je samo onaj događaj čije nastupanje osiguranik nije očekivao i nije mogao otkloniti i koji predstavlja objektivno opravdan razlog da se odustane od putovanja i to:
 • smrt ili smrt člana uže porodice osiguranika. Pri prijavi osiguranog slučaja, osiguranik je u obavezi da dostavi Izvod iz matične knjige umrlih i dokaz o srodstvu.
 • Bolest, bolničko lečenje ili nesrećni slučaj osiguranika, odnosno članova njegove uže porodice. Pod članom uže porodice smatraju se: supružnik, deca, roditelji ili staratelji, braća i sestre, odnosno druga lica ukoliko žive u zajedničkom domaćinstvu sa osiguranikom. Bolest ili nesrećni slučaj osiguranika, usled koga je zdravstveno stanje istog narušeno, mora biti takvog intenziteta da izaziva fizičku nemoć da osiguranik realizuje putovanje. Odlazak na put mora biti zabranjen od strane lekara. Pri prijavi osiguranog slučaja, osiguranik je u obavezi da dostavi kompletnu medicinsku dokumentaciju (izveštaje lekara u kojima je naglašena zabrana odlaska na put, laboratorijske analize) U slučaju da je zvanično proglašena elementarna nepogoda u mestu prebivališta.
 • Neodložni sudski poziv
 • Osiguravač nije u obavezi da isplati naknadu u slučaju nedobijanja vize za putovanje na željenu destinaciju, otkaz aranžmana od strane turističke agencije, gubitka putne isprave ili bilo kog drugog razloga nepomenutog Uslovima osiguranja.
 • U slučaju opravdanog odustanka od putovanja, definisanog Uslovima osiguranja, Osiguravač nadoknađuje iznos stvarnih troškova koji je putnik dužan da isplati organizatoru turističkog putovanja u skladu sa uobičajenom praksom i uslovima putovanja turističkih agencija, ali najviše do:Naknadu iz osiguranja, Osiguravač će isplatiti uz obavezno učešće osiguranika u svakoj šteti u skladu sa ugovorom o osiguranju. Osiguranik ili član njegove porodice, je u obavezi da se javi Centru za pomoć, u roku od 24 časa od nastupanja osiguranog slučaja iz ovog člana, a radi evidentiranja osiguranog slučaja i dobijanja informacija i instrukcija za prijavu štete Osiguravaču.
  • 5% od ukupne cene aranžmana ako se otkaže 45 dana i više pre početka (blagovremeni otkaz)
  • 10% ako se otkaže 30 do 44 dana pre
  • 20% ako se otkaže 29 do 20 dana pre početka
  • 40% ako se otkaže 19 do 15 dana pre početka
  • 80% ako se otkaže 14 do 10 dana pre početka
  • 90% ako se otkaže 9 do 6 dan pre početka
  • 100% ako se otkaže 5 do 0 dana pre početka putovanja

Pored dokumentacije koja je navedena Uslovima osiguranja, osiguranik je dužan da uz prijavu štete, overene od strane turističke agencije, Osiguravaču dostavi i sledeću dokumentaciju:

 • Ugovor o putovanju (sadrži mesto i period putovanja, osobe koje putuju i cenu aranžmana)
 • Original priznanice o uplati aranžmana
 • Fiskalni račun koji je u obavezi da izda organizator putovanja, kao dokaz o uplati aranžmana
 • Spisak putnika koji su zbog istog razloga odustali od aranžmana
 • Fotokopiju pasoša svih putnika
 • Fotokopiju kartice dinarskog računa osiguranik